circle09_green.gif 바삭하고 아삭거리며 달콤하고 시원한 누룽지아이스크림을 만드세요.                                                    유신평

 

circle09_green.gif 재료:

*누룽지 4개, 사과 반개, 연유 100g, 아이스크림 200g, 식용유

 

 

 

 [조리법]

 

 

 

 1. 사과는 곱게 다져놓는다.

 

 

 

 2. 식용유온도를 뜨겁게 달군후 누룽지를 튀겨낸다.

  * 찹쌀누룽지는 중국재료상이나 얌(yum)에 팝니다.
            
http://www.yum.co.kr/

 

     

 3. 누룽지 위에 연유를 바르고 다진 사과를 뿌리고 아이스크림을 얹어 완성한다.
          
* 아이스크림 만들기 (클릭!)